niezawodne zasilanie

Awaryjność sieci energetycznych. Mechanizmy zwiększania niezawodności zasilania odbiorców elektrycznych w przemyśle.

Parametry sieci energetycznej

Aktualny progres technologii , a ponadto wzrastająca z każdym rokiem liczba odbiorów mocy elektrycznej przymusza spółki dystrybucyjne do utrzymywania niebotycznej klasy dostarczanej mocy , a ponadto ciągłej poprawy niezawodności sieci przesyłowych.

Zachowanie właściwości w sieci, tych w stylu wartość napięcia i jego częstotliwość w adekwatnym zróżnicowaniu jest priorytetem wynikającym głównie ze ściśle wyznaczonych wartości napięć znamionowych, na jakich działają niemal wszystkie urządzenia elektryczne podłączone do sieci.

W licznych dziedzinach przemysłu niedopuszczalna jest przerwa w dostawie mocy dłuższa niż kilka sekundek z uwagi na możliwość wystąpienia niebezpieczeństwa zdrowia też życia ludzkiego, ale jeszcze trwałych nieprawidłowości urządzeń. Co chwila łączy się to również ze stratami finansowymi przedsiębiorstwa na dużą skalę.

Ciągłość dostaw i jakość mocy

Utrzymanie ciągłości dostaw dobrej jakości mocy elektrycznej kreuje natomiast niemałe komplikacje natury techniczno-ekonomicznej. Sporawa część elementów infrastruktury sieci dystrybucyjnych w Rzeczpospolitej polskiej wymaga modernizacji czy całkowitej wymiany. Wywoływane jest to używaniem przestarzałych metod konstrukcyjnych , a oprócz tego kończącym się projektowym czasami wykorzystywania wielu maszyn przesyłowych, takich jak przewody, izolatory czy stacje transformatorowe.

Parę z linii opracowane lub zmodernizowane były w dalszym ciągu w latach 70-tych ub. wieku, gdzie zalecany okres użytkowania to w przybliżeniu dwadzieścia pięć lat. Tego typu stan rzeczy bez wątpienia wpływa na zwiększoną awaryjność sieci.

Podziemne linie kablowe

Linie kablowe charakteryzują się tym, iż są prowadzone pod gruntem, co korzystnie ma wpływ na wizerunek oraz estetykę krajobrazu. Przeto co więcej konstruowane są głównie na obszarach miejskich. Na awaryjność sieci kablowych składa się mniej elementów niżby w wypadku sieci napowietrznych. Największy obecność wśród nich posiadają zwarcia występujące na takich liniach wywołane przepaleniem bezpieczników bądź zużyciem materiału izolacyjnego. Na defekty sieci kablowych najczęściej wpływają co więcej roboty na budowę wykonywane w ich okolicy, , a oprócz tegoż błędy monterów pracujących przy instalacji takiej linii.

Linie napowietrzne

Dystrybucja energii elektrycznej na poziomie średnich (15-30 kV) oraz niskich (0,4 kV) napięć na terenie Polski realizowana jest z pomocą linii napowietrznych jak oraz kablowych. Przeważający uczestnictwo przystoi do tych pierwszych, lecz w związku z coraz większą ilością wykonywanych modernizacji proporcje dążą ku wyrównaniu. Linie napowietrzne mają tę wadę, iż są znacznie bardziej wystawione na niepożądane działanie czynników pogodowych, np.: silnych wiatrów, intensywnych opadów deszczu oraz śnieżku, mrozu, burz. Innymi czynnikami wpływającymi na awaryjność linii napowietrznych są:

  • zwierzęta (w tym ptaki),
  • rozrastające się drzewa niszczące słupy albo zrywające linie,
  • osoby postronne,
  • starzenie też zmęczenie materiałów budowlanych.

Głównymi atutami tej odmiany linii jest o jedną drugą znacznie mniejszy koszt tych wyżej wymienionych konstruowania oraz utrzymywania, a dodatkowo łatwiejszy dostęp w porównaniu do linii kablowych.

Wskaźniki niezawodności sieci

W elektroenergetyce do wyznaczenia niezawodności sieci przesyłowej użytkowane są wskaźniki SAIDI oraz SAIFI. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) jest współczynnikiem określającym średni czas trwania systemowej przerwy długaśnej (powyżej 3 minut) w dostawach mocy elektrycznej przypadającej na jednego odbiorcę podłączonego do sieci w trakcie roku. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) uwzględnia średnią częstość występowania przerw w dostawie mocy oraz staje się współczynnikiem stanowiącym liczebność adresatów narażonych na efekty wszystkich przerw w trakcie roku, podzieloną poprzez łączną liczebność obsługiwanych adresatów. Ze 100% pewnością dąży się do pozyskania jak najniższych wartości tych wskaźników poprzez także maksymalne projektowanie rozgałęzień sieciowych , a ponadto odpowiednie rozmieszczenie łączników w sieci.

W związku z występowaniem przerw w dostawie mocy elektrycznej, co innymi słowy oznacza jej brak u odbiorcy w tym terminie powinno się brać pod wzgląd zmaksymalizowanie niezawodności zasilania poprzez zastosowanie np. prywatnych źródeł zasilania rezerwowego. Posiada to wyjątkowe znaczenie wypadku W adresatów przemysłowych , a oprócz tegoż organów powszechnych, w jakich brak mocy elektrycznej przez dłuższy okres może być katastrofalny w skutkach bądź powodować wielkie straty pieniężne, a to odbija się na rentowności zakładu.

Przy wyborze należytego stylu źródła zasilania rezerwowego godzi się mieć na uwadze kilka ważnych aspektów. Po pierwsze godzi się scharakteryzować wymagania dotyczące niezawodności zasilania zakładu przemysłowego czy budynku danej organów.

Dokładniej, rozchodzi się o oznaczenie dopuszczalnych długości przerw w zasilaniu powodujących niezbyt duże zaburzenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. łączy się z tym kluczowa właściwość różnorodnych źródeł rezerwowych, którą jest czas przełączania na zasilanie rezerwowe po zaniku napięcia na źródle podstawowym. Dla większości modelu zasilania rezerwowego taki czas jest inny. Oprócz tegoż przystoi przyjrzeć się intensywność dobieranego urządzenia , a dodatkowo czas, w jakim będzie ono w stanie pokrywać ustalone zapotrzebowanie na energię bez udziału źródeł zewnętrznych.

By polepszenia niezawodności zasilania wykorzystuje się dodatkowe źródła jak oraz urządzenia wspomagające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.